dilluns, 13 de novembre de 2017

Presentació

Benvolgudes i benvolguts,

Us volem presentar la nostra candidatura a la nova junta 2018-2021 de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, que té com a lema “Integració i Innovació a la Geriatria i Gerontologia de Catalunya”.

En aquest blog hi trobareu tan la presentació de l’equip que forma la candidatura com un resum de les línies estratègiques i accions que volem impulsar.


Us animem a realitzar comentaris i propostes –ja sigui a l’apartat de suggeriments o via Twitter (utilitzant el hashtag #inteinnoger18')-, que de ben segur ajudaran a enriquir aquesta candidatura, que volem que sigui la de tots. 

dilluns, 9 d’octubre de 2017

LÍNIES ESTRATÈGIQUES i ACCIONS PROPOSADES

Identifiquem 5 línies estratègiques que han de ser el centre vertebrador de la proposta de la candidatura, a partir de les quals dissenyarem els objectius específics i desenvoluparem les accions concretes:

1. Impulsar la docència, formació i difusió de la Geriatria i la Gerontologia

La docència, la formació i la difusió de la Geriatria i del coneixement geriàtric són un element clau en el creixement professional individual, però també a nivell col·lectiu com a Societat Científica, així com  en la visualizació social de la tasca que desenvolupem. ACCIONS ESPECÍFIQUES PROPOSADES


1.1 Jornades i congressos: consolidar el congrés anual de la SCGG, l'Update i jornada Residents. Impulsar la realizació de jornades monogràfiques (presencials o virtuals) relacionades amb els centres d'interés dels grups de treball de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGG).


1.2 Consolidar iniciatives de disseminació, com la jornada “En marxa contra la fragilitat”.


1.3 Establir contacte amb les Universitats per reforçar l'ensenyament de Geriatria i Gerontologia. Implementar un format de sensibilització per a l'ensenyament primari i secundari.


1.4 Estructurar la relació formativa amb els residents (material divulgatiu a la web, informació pre-selecció, acollida, valorar impulsar cursos gratuïts tipus MOOC,...).

1.5 Proposar iniciatives amb contingut científic / tècnic per a planificadors sanitaris
2. Afavorir la recerca i innovació en Geriatria i Gerontologia

La recerca i la innovació són el motor de creixement del coneixement;  és la palanca de canvi que ens ha de permetre fer un salt endevant tan per a Societat Científica així com per als professionals que en formem part. Entenem la SCGG com l'entorn on la recerca i la innovació esdevenen una excel·lent oportunitat de treball col·laboratiu entre els socis. ACCIONS ESPECÍFIQUES PROPOSADES


2.1 Crear un cens de projectes de recerca en actiu (tan nacionals com internacionals) en l'àmbit de la Geriatria de Catalunya, com a punt de partida per a la seva difusió així com per valorar possibilitats de pràctiques col·laboratives de recerca.


2.2 Fomentar/facilitar la participació dels socis en projectes de recerca vinculats a grups de recerca reconeguts.


2.3 Promoure la realització d'estudis multicèntrics.


2.4 Promocionar un curs de recerca bàsic sobre envelliment i Geriatria per als socis.  


3. Facilitar la relació amb els socis i entre els socis

Els socis, els seus projectes, propostes i opinions són l'autèntica raó de ser de les Societats Científiques com la nostra. Per aquest motiu proposem una SCGG acollidora, familiar, planera, accessible, facilitadora i inclusiva. 


ACCIONS ESPECIFIQUES PROPOSADES 

3.1 Comunicació: millorar la web i consolidar presència i visibilitat mitjançant el blog i xarxes socials. S'incorporarà el rol de gestió de les TICs de la SCGG a la vocalia Biològica. 

3.2 Beques: Consolidar la beca per assistència a congressos internacionals.


3.3 Ordenar i estructurar la feina dels grups de treball, buscant oportunitats de recolzament i facilitant aspectes logístics com: realització de jornades, documents de treball operatius, disseminació de la feina feta a través de les eines de comunicació de la SCGG (pàgina Web, Blog,..).

3.4 Facilitar el treball en entorns virtuals:
reunions de junta, activitats de formació i científiques, teleconferències, webinars, ...

3.5 Afavorir iniciatives de valor per als socis: possibilitat d'accedir a documents i continguts científics de  qualitat, descomptes en activitats formatives, extendre política de beques etc). Valorar opcions com oferir associació gratuïta per als residents (de Medicina i Infermeria) i persones en formació específica en àrees de gent gran.


4. Aprofundir en la visió interdisciplinària de la Geriatria i la Gerontologia


La Geriatria i la Gerontologia són disciplines eminentment interdisciplinàries. Aquest és un dels grans elements que ens defineixen com a Societat com a Societat Científica, són un tret diferencial que cal posar en valor.


ACCIONS ESPECÍFIQUES PROPOSADES


4.1 Afavorir el caràcter interdisciplinar de la junta, així com dels congressos i jornades que s'organitzin.  

4.2 Obrir la SCGG cap a la visió de la Gerontologia social.

4.2 Liderar /impulsar una trobada anual dels caps de servei mèdics i caps d'infermeria dels Serveis de Geriatria de Catalunya, amb l'objectiu d'alinear estratègies. 


  
5. Generar una mirada oberta de la Geriatria i la Gerontologia

Entenem la Geriatria i la Gerontologia com una realitat que ha de ser oberta al seu entorn: oberta a altres professionals i a les seves Societats Científiques; a les persones i familiars de les persones que atenem; a les polítiques que dissenyen l'atenció als grups poblacionals.  


ACCIONS ESPECIFIQUES PROPOSADES

5.1 Fomentar col·laboracions estratègiques amb altres societats científiques, sobretot en el marc de l’Acadèmia (CAMFIC, Oncologia, Fisioteràpia, Cures Pal·liatives, Urgències, Medicina Interna, etc), organitzant jornades i, si és possible, algun projecte de recerca conjunt.


5.2 Fomentar les connexions internacionals de la Societat: Establir connexions amb entitats internacionals, com la Associació Europea de Delirium, ...


5.3 Realitzar accions per sensibilitzar la població general i possibles grups d’interès específics cap a la Geriatria i Gerontologia.